ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie protestantse gemeente Veere behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Veere
RSIN/Fiscaal nummer: 824 128 710
Website adres: http://www.pgveere.nl
E-mail: scribagave@pgveere.nl
Adres: Kapellestraat 27
Postcode: 4351 RM 
Plaats: Veere
 
De Protestantse gemeente te Veere is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Veere.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad tien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken  (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Het beleid van de Veerse diaconie gaat uit van de volgende visie:
‘Diaconaat’ is afgeleid van het Griekse ‘diakonia’, en betekent letterlijk ‘het dienen aan tafel’ en ’voor levensonderhoud zorgen’. Daarvan afgeleid heeft het de bredere betekenis van ‘dienen’. In het Nieuwe Testament wordt het woord vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en wezen en aan de armen in bredere zin. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons mensen. En door de hele Bijbel heen lezen we dat God daarbij speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van zichzelf zegt dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn voetwassing van de discipelen tijdens het laatste avondmaal. In navolging van Jezus mogen ook wij de ander dienen en zorg dragen voor wie arm en kwetsbaar is. Daarbij hoort ook overigens ook de profetische dimensie van opkomen tegen onrecht en misstanden.

De diaconieën van Gapinge en Veere zijn een onderdeel van de protestante gemeenten Gapinge en Veere. 

Uitgangspunt is dat diaconaal handelen geen bijzaak bij geloven is, maar geloof in uitvoering. Haar diaconaal werk is antwoord geven op elke hulpvraag welke tot haar komt.

Haar diaconale werk krijgt vorm in:
 • de zondagse eredienst, in het bijzonder bij de viering van de maaltijd van de Heer
 • het beheren van diaconale gelden
 • het diaconaat in de eigen gemeente
 • het diaconaat in de plaatselijke gemeenten
 • het diaconaat regionaal, nationaal en internationaal als dat van hun gevraagd wordt.
Het handelen van beide diaconieën uit zich in:
 • het bestrijden van armoede en oog hebben voor de zwakken in onze samenleving.
 • bezoeken van alleenstaande, bejaarden en eenzamen
 • het deelnamen aan financiële hulpverzoeken
 • het in woord en daad antwoord geven op hulpvragen 
De diaconieën van Gapinge en Veere werken nauw samen met Kerk in Aktie, Diaconaal Werkverband Walcheren, het verzorgingstehuis Nieuw-Sandenburgh, Commissie Welzijn Gapinge, Commissie Welzijn Veere, Stichting Welzijn Veere en andere maatschappelijke instellingen.

De diaconieën van Gapinge en Veere richten zich op intensivering van de samenwerking tussen beide diaconieën en streven er naar om binnen vier jaar één gezamenlijke diaconie te vormen.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De activiteiten van onze gemeente zijn verdeeld over een aantal werkvelden.

Op zondagmorgen en op zondagmiddag worden kerkdiensten georganiseerd in de beide kerkgebouwen en in zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh. De gemeente komt samen om te zingen en te bidden en uit de bijbel te lezen. Soms heeft een dienst een bijzonder karakter, bijv. de diensten in samenwerking met het Bachkoor uit Middelburg en de diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het rooster van diensten staat in het kerkblad en op de site (zie activiteiten)

Bezoekwerk: de predikant, leden van de kerkenraad en bezoekmedewerkers bezoeken ouderen, zieken, stervenden en mensen die om welke reden dan ook graag meeleven van de kerk wensen. Meeleven en gebed voor elkaar zijn de hoofdpijlers van het bezoekwerk.

Educatieve en gezellige ontmoetingen worden georganiseerd door de werkgroep Kerkextra. Hun jaaroverzicht is elders op de site gepubliceerd (zie activiteiten).

De diaconie zamelt geld in voor diaconale doeleinden. Via Kerk In Aktie, het landelijke diaconale werk van de Protestantse kerk, worden projecten wereldwijd gesteund. Zeeuwse projecten krijgen apart aandacht in het financiële beleid van de diaconie. Daarnaast is de diaconie eindverantwoordelijke voor gezellige maaltijden en koffiemorgens voor alleenstaande ouderen. 

De kerkrentmeesters zorgen voor onderhoud van gebouwen en de financiën van de kerk. 
 
Jaarrekening 2019 Diaconie      
Totaal Exploitatie      
       
Opbrengsten en baten      
  Begroting Rekening Rekening
  2019 2019 2018
       
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 95   250
Opbrengsten levend geld 2266 1930 3500
Door te zenden collecten en giften 7000 7397 6000
Totaal baten    A 9361 9327 9750
       
       
Uitgaven en kosten      
       
Kosten en kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 500 685 500
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 500 439 500
Kosten beheer, administratie en archief 120 150 120
Rentelasten/bankkosten 150 151 175
Diaconaal werk plaatselijk 3200 1410 4300
Afdrachten door te zenden collecten en giften 7000 7397 6000
Totaal lasten   A 11.470 10.232 11.595
       
       
Operationeel resultaat -2109 -905 -1845
       
Resultaat naar algemene reserve -2109 -905 -1845

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug