ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Veere behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Veere
RSIN/Fiscaal nummer: 819 303 707
Website adres: http://www.pgveere.nl
E-mail: scribagave@pgveere.nl
Adres: Kapellestraat 27
Postcode: 4351 AL
Plaats: Veere
 
De Protestantse gemeente te Veere is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Veere.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad tien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, hebben contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De activiteiten van onze gemeente zijn verdeeld over een aantal werkvelden.

Op zondagmorgen en op zondagmiddag worden kerkdiensten georganiseerd in de beide kerkgebouwen en in zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh. De gemeente komt samen om te zingen en te bidden en uit de bijbel te lezen. Soms heeft een dienst een bijzonder karakter, bijv. de diensten in samenwerking met het Bachkoor uit Middelburg en de diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het rooster van diensten staat in het kerkblad en op de site (zie activiteiten)

Bezoekwerk: de predikant, leden van de kerkenraad en bezoekmedewerkers bezoeken ouderen, zieken, stervenden en mensen die om welke reden dan ook graag meeleven van de kerk wensen. Meeleven en gebed voor elkaar zijn de hoofdpijlers van het bezoekwerk.

Educatieve en gezellige ontmoetingen worden georganiseerd door de werkgroep Kerkextra. Hun jaaroverzicht is elders op de site gepubliceerd (zie activiteiten).

De diaconie zamelt geld in voor diaconale doeleinden. Via kerkinaktie, het landelijke diaconale werk van de Protestantse kerk, worden projecten wereldwijd gesteund. Zeeuwse projecten krijgen apart aandacht in het financiële beleid van de diaconie. Daarnaast is de diaconie eindverantwoordelijke voor gezellige maaltijden en koffiemorgens voor alleenstaande ouderen. 

Kerk
De kerkrentmeesters zorgen voor onderhoud van gebouwen en de financiën van de kerk. 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
Protestantse gemeente te Veere
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2019

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
  Begroting
2019
Rekening
2019
Rekening
2018
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 47.700 33.645 29.567
Bijdragen gemeenteleden 74.000 69.155 73.003
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 34.000 29.361 15.902
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves 132.500 99.395 445.194
Totaal baten 288.200 231.556 563.666
Lasten      
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 92.500 87.967 45.608
Bestedingen kerkdiensten, catechese en      
gemeentewerk 4.750 4.720 5.746
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5.700 4.651 5.264
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 58.995 49.102 36.702
Salarissen en vergoedingen 8.750 11.589 8.960
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 12.100 16.818 13.084
Lasten overige eigendommen en inventarissen - 933 -
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves - 28.725 -
Totaal lasten 182.795 204.505 115.364
Resultaat verslagjaar 105.405 27.051 448.302

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug