Samenwerking Gapinge - Veere Samenwerking Gapinge - Veere
Juli 2016
In juli 2016 belegt de kerkenraad van Gapinge een extra vergadering. Men ziet dat vacatures binnen de kerkenraad  in Gapinge niet vervuld kunnen worden. Zo moet men straks zonder ouderling-kerkrentmeester verder en blijft ook de functie van scriba vacant.
Behalve dat dit betekent dat aan de formele, kerkordelijke voorschriften niet kan worden voldaan, zal deze onderbezetting de huidige leden van de kerkenraad overbelasten. Daarnaast loopt de ambstperiode van enkele andere kerkenraadsleden op korte termijn ook af waardoor de situatie nog nijpender zal worden.
De kerkenraad van Gapinge is verheugd over de goede samenwerking met de Protestantse Gemeente Veere. De predikant wordt nu al enkele jaren gedeeld in een combinatie, en daarnaast groeit de samenwerking op vele vlakken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. 
In de samenwerking merken kerkenraadsleden en de predikant echter met regelmaat dat dingen dubbel gedaan worden of dat over zaken herhaaldelijk moet worden overlegd; dat is niet efficiënt en niet inspirerend.
Dit leidt ertoe dat de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gapinge besluit de mogelijkheid van een fusie tussen beide gemeenten op de agenda te zetten. Het is tegelijk een noodzakelijk en een logisch vervolg op de gegroeide samenwerking.
Allereerst wordt een verzoek tot fusie aan de kerkenraad van Veere gestuurd. Als de kerkenraad van Veere daar welwillend tegenover staat, moet de gemeente zo snel mogelijk gehoord worden. Dat kan op de gemeenteavond in het najaar. Op grond van de reacties van de collega-kerkenraad en de gemeente kan de kerkenraad van Gapinge dan besluiten tot het wel of niet ontwikkelen van een stappenplan voor fusie (in samenwerking met de Veerse kerkenraad).
 
September 2016
Het verzoek van de kerkenraad van Gapinge wordt in de kerkenraad van Veere besproken op 15 september 2016. Er is begrip voor het verzoek en ook bereidheid de mogelijkheid van een fusie serieus te onderzoeken.
Mogelijkheden (bijv. behoud van pastoraat en eredienst) en moeilijkheden (bijv. bezittingen, verder reizen naar een eredienst met het gevaar van afhaken) moeten op een rij gezet worden.
Ook moet de gemeente zo snel mogelijk gehoord worden. Op grond van een nader onderzoek naar wat fusie behelst en de reactie van de gemeente kan de kerkenraad van Veere dan besluiten tot het wel of niet ontwikkelen van een stappenplan voor fusie (insamenwerking met de Gapingse kerkenraad).
 
September 2016
De beide kerkenraden praten in een gezamenlijke bezinningsavond verder over wat een fusie precies is, wat we er mee bereiken, of er alternatieven zijn, wat de gevolgen zijn en welke stappen er genomen moeten worden.
Uiteraard wordt daarbij ook de vraag gesteld hoe de gemeente en alle vrijwilligers erbij te betrekken. 
Besloten wordt de beide afzonderlijke gemeenten bij te praten op twee afzonderlijke Gemeente Informatie Avonden in beide gemeenten. Deze gemeenteavonden worden gehouden op:

22 november 2016 - Torenkerk Gapinge
23 november 2016 - de Korenmaat Veere

Beide avonden beginnen om 19:30 uur


 
November 2016
Tijdens de Gemeente Informatie Avonden van 22 & 23 november zijn de afzonderlijke gemeenten gehoord en geïnformeerd over de stand van zaken en mogelijke ontwikkelingen in de samenwerking tussen beide gemeenten. De getoonde Powerpoint presentatie kunt u via onderstaande link nog een keer bekijken of downloaden.

Download Powerpoint presentatie

Januari 2017
Op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 16 januari 2017 heeft de kerkenraad de gemeenteavonden besproken.
Op de gemeenteavonden zijn verschillende opmerkingen gemaakt over samenwerking en fusie, die varieerden van snel doorpakken met de fusie tot grote voorzichtigheid in de samenwerking. Er zijn ook verschillende voorstellen gedaan, bijv. om meer cijfers in beeld te brengen en om alternatieven voor fusie te overwegen.
Na de gemeenteavonden heeft de kerkenraad nog een drietal brieven ontvagen met daarin opmerkingen en voorstellen met betrekking tot de fusie.
De kerkenraad wil alle voorstellen en opmerkingen serieus nemen en benoemt een commissie die dit verder gaat onderzoeken. De commissie gaat de alternatieven van samenwerking onderzoeken en daarnaast zal er ook naar mogelijke nieuwe vormen van samenwerking gezocht worden.
Er is namelijk een nieuwe kerkenorde in de maak (medio 2018) waarin meer ruimte komt voor nieuwe vormen van samenwerking met minder regels en zoals het er nu naar uitziet meer mogelijkheden. 

Daarnaast roept de kerkenraad de gemeente op om te reageren op, en mee te denken over, de voorgestelde fusie en/of vormen van samenwerking.
Reacties - mondeling of schriftelijk - kunnen worden ingediend bij de scriba mevr. J. Blankensteijn.
Op verzoek gaat de kerkenraad dan in gesprek met gemeenteleden. Hiermee wordt de gemeente 'gehoord'. Op dit moment is een stemming over de samenwerking niet aan de orde.

De commisie zal op de volgende gemeenteavond (medio april/mei) verslag doen van haar bevindingen.
 
Maart 2018
Als gevolg van het vertrek van dominee Gerrit Klein (in juni 2017) heeft de kerkenraad prioriteit gegeven aan het beroepingswerk en het zoeken naar een nieuwe predikant.
Op korte termijn zal er echter weer verder nagedacht worden over het samenwerkingstraject. Te beginnen op de moderamen- en kerkenraadsverdageringen van april.
terug